Zalogowany jako: gość

Użytkownicy winni pamiętać, że upublicznianie materiałów, do których nie posiadają praw autorskich

Regulamin użytkowania portalu Elten Network

I. Pojęcia i definicje

 1. Portalem nazywa się wszystko, co wchodzi w skład domeny Elten Network i wszelkie funkcjonalności z nią związane.
 2. Określenie Elten Network obejmuje zarówno klienty portalu na wszelkie platformy (Windows, Android, IOS, Linux, Mac OS), jak i stronę internetową portalu.
 3. Słowem Elten określa się ogólnie pojętą aplikację (na wszelkie obsługiwane platformy), służącą do użytkowania treści wchodzących w skład portalu.
 4. Użytkownikiem nazywa się każdą osobę zarejestrowaną i użytkującą portal Elten Network i jego zasoby.
  Dotyczy to w równym stopniu autora programu, Rady Starszych, jednostek pokrewnych i administratorów grup, które to jednostki zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Administracją portalu, a także Radą Starszych nazywa się wszystkie osoby wchodzące w skład rady stanowiącej o kształcie portalu, jego przyszłości i polityce.
  Rada Starszych podległa jest tylko deweloperowi.
 6. Deweloperem (inaczej - Głównym Administratorem) określa się autora projektu, jego założyciela i programistę którym jest - Dawid Pieper).
 7. Za jednostkę pokrewną uważa się grupę osób sprawujących pieczę nad społecznością i aktywnościami konkretnego kraju niebędącego Polską. Za jednostkę zarządczą Polski uważa się Radę Starszych.
  Jednostki pokrewne podległe są Radzie Starszych w kwestiach, które nieregulowane są przepisami ich kraju.
 8. Administratorem grupy nazywa się osobę będącą jej założycielem (o ile uprawnienia te nie zostały przekazane innej osobie) i w pełni odpowiedzialną za jej formę i treści na niej opublikowane.
  Administratorzy grup podlegli są Radzie Starszych lub jednostkom pokrewnym.
 9. Moderatorem grupy nazywa się osobę podległą jej administratorowi i pełniącą obowiązki przez niego wyznaczone.
 10. Spamerem nazywa się osobę zamieszczającą na portalu treści nieadekwatne do toczonych dyskusji, powielające się, szkodzące portalowi lub w jakikolwiek sposób obrażające użytkowników portalu, ich przekonania, wyznanie i poglądy, a także jakiekolwiek grupy narodowościowe, wyznaniowe i etniczne.
 11. Za forum uważa się każde forum wchodzące w skład portalu i należące do każdej jego grupy.
 12. Zbanowanie (ban) to czasowe lub trwałe ograniczenie użytkownikowi dostępu do jego konta (w części lub w całości), stanowiące karę za złamanie punktów niniejszego regulaminu. Decyzję o nałożeniu bądź zdjęciu takiej kary podejmują członkowie Rady Starszych i deweloper (globalnie) lub administratorzy grupy (w zakresie ograniczonym do administrowanej grupy).

II. Rada starszych i jednostki pokrewne

 1. Użytkownik może uzyskać od autora programu specjalne prawa i otrzymać tym samym status członka Rady Starszych lub jednostki pokrewnej.
 2. Członkostwo w Radzie Starszych lub jednostce pokrewnej nie zwalnia z obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku braku aktywności w serwisie, a także gdy użytkownik źle wypełnia lub zaniedbuje powierzone obowiązki, może on zostać pozbawiony statusu członka rady starszych lub jednostki pokrewnej.
 4. Zabrania się nadużywania czy przekraczania uprawnień, wynikających z członkostwa w Radzie Starszych lub jednostce pokrewnej.

III. Rejestracje

 1. Użytkownikiem Eltena może zostać każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Autor projektu lub Rada Starszych (także na wniosek jednostek pokrewnych) mogą nie udzielić zgody na rejestrację w szczególnych przypadkach, gdy jej członkowie uznają, że osoba chcąca się zarejestrować nie jest uprawniona do tej czynności.
 3. Tworzenie multikont jest surowo zabronione.
  1. Podlega ono karze natychmiastowego, trwałego zbanowania drugiego konta oraz:
   • Ostrzeżenia dla użytkownika w przypadku pierwszego tego typu wykroczenia,
   • Zbanowania konta bazowego użytkownika na okres od miesiąca w przypadku kolejnych wykroczeń tego typu.
  2. Okres zbanowania konta może, w uzasadnionych przypadkach, ulec wydłużeniu lub skróceniu.
  3. Sprawy związane z tworzeniem multikont nie ulegają przedawnieniu.
  4. W przypadku notorycznego tworzenia multikont, osoba je tworząca uznawana jest za spamera i blokowany jest adres IP lub identyfikator HWID komputera, z którego konta są tworzone.
  5. Wyjątkiem od punktów 3.1, 3.2 są wypadki, gdy administracja wydała zgodę na utworzenie drugiego lub kolejnego konta przez użytkownika w rozpatrywanych indywidualnie przypadkach.
 4. Login (nick) użytkownika portalu nie może zawierać wulgaryzmów lub słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
  Do użytkownika o takim nicku wysyłana jest przez Administrację portalu lub jednostkę pokrewną odpowiednia wiadomość z prośbą o utworzenie konta wg obowiązujących zasad, a konto obraźliwe jest usuwane.
 5. Podanie prawdziwego adresu e-mail jest obowiązkowe. W szczególnych przypadkach może on zostać użyty w celu weryfikacji tożsamości użytkownika.
 6. Włamanie lub próba włamania się na konto innego użytkownika jest karane zbanowaniem użytkownika na okres od trzech miesięcy.
  1. W wypadku włamania lub próby włamania się na cudze konto, na wniosek poszkodowanego rada starszych przekazuje zawiadomienie popełnienia przestępstwa do organu ścigania właściwego dla kraju użytkownika dopuszczającego się takiej działalności.

IV. Blogi, prywatne wiadomości, notatki i pliki udostępniane (w tym awatary i załączniki)

 1. Zarówno treści umieszczane na blogach, w prywatnych wiadomościach, notatkach, jak i w plikach udostępnianych nie podlegają moderacji, a odpowiedzialnym za nie pozostaje użytkownik je publikujący.
 2. Autor, Administracja portalu ani jednostki pokrewne nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 3. Użytkownicy winni pamiętać, że upublicznianie materiałów, do których nie posiadają praw autorskich lub pokrewnych (w zależności od przepisów kraju rezydencji) jest nielegalne.
 4. Użytkownik może zostać ukarany poprzez zbanowanie i/lub usunięcie publikowanych treści w szczególnych wypadkach, gdy:
  • Naruszają one prawa autorskie, prawa własności, prawa do dystrybucji należące do osób prywatnych lub organizacji lub prawa odpowiednie w zależności od kraju rezydencji użytkownika (za wniesieniem wniosku o usunięcie takich treści do Administracji portalu lub do jednostki pokrewnej przez uprawniony podmiot),
  • Mają one charakter obraźliwy względem innych użytkowników (za wniesieniem wniosku o usunięcie tych materiałów przez zainteresowaną stronę).
 5. Zabrania się udostępniania materiałów szkodliwych lub potencjalnie niechcianego oprogramowania.
  1. W wypadku wykrycia materiałów tego typu przez oprogramowanie antywirusowe na serwerze, zostaną one automatycznie usunięte.
  2. Użytkownik celowo wysyłający tego typu pliki uznawany jest za spamera.

V. Forum

 1. Każdy użytkownik ma prawo do nieograniczonego niczym prócz punktów niniejszego regulaminu, regulaminów wewnętrznych i przepisów prawa kraju rezydencji użytkownika wypowiadania się na forum. Żaden inny użytkownik nie może mu tego zabraniać lub w inny sposób uniemożliwiać. Wyjątek stanowią nakładane przez moderację forów i Radę Starszych oraz jednostki pokrewne ograniczenia, wynikające ze złamania któregoś z punktów regulaminu portalu.
 2. Każdy użytkownik wypowiadający się na forum ma obowiązek dbać, by jego wypowiedź była zrozumiała oraz czytelna.
 3. Osoby wypowiadające się na forum są zobowiązane do przestrzegania zasad netykiety.
 4. Za utrzymanie porządku na forum odpowiadają jego moderatorzy i administratorzy grupy, do której owe forum należy. Mają oni prawo do:
  • Usuwania wątków lub wpisów niezgodnych z niniejszym regulaminem (obraźliwych, wulgarnych lub rażąco szkodliwych dla portalu),
  • Przenoszenia wpisów i wątków między tematami, forami i grupami,
  • Edycji wpisów i/lub tytułów wątków,
  • Wniesienia do Rady Starszych lub jednostki pokrewnej o zbanowanie użytkownika.
 5. Wpis na forum może być przeedytowany lub usunięty w wypadku:
  • Ujawnienia prywatnych lub wrażliwych danych innych osób bez ich zgody (na wniosek osoby poszkodowanej),
  • Jawnego obrażenia użytkownika portalu (na wniosek osoby poszkodowanej lub któregokolwiek z użytkowników),
  • Wyraźnej niespójności lub niezgodności z tematem prowadzonej dyskusji,
  • Konieczności dostosowania wpisu do szablonu lub charakteru wątku (w wypadku wątków o specyficznym sposobie lub zakresie wypowiedzi),
  • Naruszenia innych praw wynikających z wewnętrznego regulaminu grupy, w której wpis został utworzony.
 6. Użytkownik, który popełnił uchybienie określone w pkt. 3 i 5 niniejszej sekcji tego regulaminu, podlega karze ustalanej w zależności od jednostki zarządzającej krajem, do którego należy oraz regulaminu grupy, w której uchybienie zostało popełnione.
 7. W wypadku rażącego naruszenia dóbr osobistych przez innego użytkownika portalu, na wniosek poszkodowanego rada starszych może złożyć zawiadomienie popełnienia przestępstwa do organów ścigania.
 8. Użytkownik, zamieszczając daną treść na forum, oświadcza, że ma prawo do jej publikacji. Zabrania się umieszczania treści naruszających prawa autorskie lub pokrewne.
  1. Moderatorzy i administratorzy grup zobowiązani są do usuwania lub modyfikacji tego typu treści oraz do poinformowania o tym fakcie użytkownika je zamieszczającego.
 9. Wątki zawierające treści podlegające ograniczeniom wiekowym odpowiednim dla danego kraju (w przypadku Polski - 18 lat) powinny być odpowiednio oznaczone przez ich autora.
  1. W wypadku wykrycia przez administratora lub moderatora takich treści w dowolnym wątku, ma on prawo dodać do jego nazwy odpowiednią adnotację bez informowania o tym autora.
 10. Moderacja zastrzega sobie prawo do ustalania odrębnych zasad dla konkretnych wątków. W takiej sytuacji moderator zobowiązany jest do poinformowania o tym w danym wątku. Zasady te nie mogą jednak stać w sprzeczności z niniejszym regulaminem.
 11. Na forum należy przestrzegać zasad ułatwiających łatwe przeglądanie wpisów, unikać mieszania tematów, zakładania ich na niewłaściwych forach, nadmiernego odbiegania od tematu dyskusji.
 12. Jednostki zarządcze na poszczególne kraje mają prawo ustalać wewnętrzne regulaminy dla for i grup im podległych. Tyczy się to w równym stopniu innych funkcjonalności programu, których użytkowanie może różnić się w zależności od kraju. O wprowadzeniu tego typu regulaminu lub dokonywanych w nim zmianach mają one obowiązek poinformować Radę Starszych i użytkowników, których zmiana dotyczy. Regulaminy wewnętrzne nie mogą stać w sprzeczności z niniejszym dokumentem.
 13. Administratorzy grup niebędących oficjalnymi grupami językowymi mają prawo wprowadzać własne regulaminy, nie mogą one jednak stać w sprzeczności z niniejszym dokumentem. O każdorazowym wprowadzeniu lub zmianie takiego regulaminu administracja zobowiązana jest do poinformowania wszystkich członków grupy.

VI. Ankiety

 1. Celem ankiet jest zbieranie danych na temat, do którego powinien odnosić się ich tytuł, a który wyjaśniony musi zostać w opisie ankiety.
 2. Tworząc ankietę, użytkownik musi pamiętać, że jej tytuł, opis i pytania nie mogą zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, a także w jakikolwiek sposób szkodzących portalowi i jego społeczności lub skłaniających do ujawnienia tożsamości respondentów.
  1. Nie zastosowanie się do powyższego karane będzie tak, jak ma to miejsce w przypadku forum (patrz sekcja V niniejszego regulaminu).
  2. W przypadku zaobserwowania uchybienia, Administracja portalu lub jednostka pokrewna podejmie kontakt z autorem ankiety w celu wypracowania rozwiązania problemu.
  3. W przypadku odmowy współpracy lub braku kontaktu z autorem, ankieta zostanie usunięta lub, w szczególnych przypadkach, zostanie zmieniona jej nazwa lub treść.
 3. Przed ingerencją w treść ankiety lub jej usunięciem, Rada Starszych lub jednostka pokrewna mają obowiązek poinformować o tym zamiarze autora, który, używając rozsądnych argumentów, może skłonić ją do zmiany zamiarów.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z dniem 24 sierpnia 2019r.
 2. W wypadku nie uwzględnienia konkretnej sytuacji w niniejszym regulaminie, decyzję o szkodliwości rzeczonego czynu podejmuje autor w porozumieniu z Radą Starszych i/lub jednostką pokrewną.
 3. Użytkownik korzystający z portalu oświadcza, że zna i rozumie niniejszy regulamin.
 4. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić zauważoną treść uznawaną za wulgarną, szkodliwą lub obraźliwą moderatorowi grupy, jej administratorowi bądź Radzie Starszych lub jednostce pokrewnej (w przypadku braku reakcji jednostek podległych).
 5. Dowolny użytkownik może zgłosić niejasność co do poprawności dowolnego punktu w niniejszym regulaminie lub wątpliwości względem niego.
 6. Użytkownicy zobowiązani są do traktowania z odpowiednim szacunkiem moderatorów grup, ich administratorów i Administrację portalu oraz jednostki pokrewne, jako organu zarządzającego programem.
  Zabronione jest agresywne kwestionowanie decyzji którejkolwiek z tych jednostek, podważanie ich kompetencji lub szykanowanie z powodu posiadanego tytułu.
 7. Autor programu zastrzega sobie prawo do zmiany lub anulowania niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. O wprowadzonych modyfikacjach użytkownicy zostaną poinformowani.

Nawigacja


Copyright (©) 2014-2024, Dawid Pieper