Regulamin - Elten Network

Zalogowany jako: gość

Regulamin użytkowania oraz umowa licencyjna

Poniższe warunki są umową licencyjną oprogramowania Elten oraz sieci Elten Network.
Użytkownicy programu zobowiązują się do przestrzegania poniższych postanowień lub zaprzestania użytkowania programu.

I. Postanowienia ogólne

 1. Autorem programu jest Dawid Pieper. Jest właścicielem zarówno oprogramowania, jak i danych i to on udziela licencji na użytkowanie aplikacji, jak długo Elten jest przez niego wspierany.
 2. Elten jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym (Open-Source) podlegającym pod licencjonowanie Open Public License. Zabrania się tworzenia niezależnych od Eltena dystrybucji i kopii, jak długo Elten jest wspierany przez autora. Zabrania się również jakiegokolwiek celowego szkodliwego działania na rzecz serwera, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni.
 3. Wszelkie testy bezpieczeństwa, głównie testy penetracyjne, są dozwolone za poinformowaniem autora o ich przeprowadzaniu oraz o ich wynikach. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek odnalezionych błędów w zabezpieczeniach.
 4. Elten może być rozwijany przez każdego programistę, jednak żadna z dopisanych funkcji nie może szkodzić użytkownikom lub ich prywatności. Nowe zmiany ostatecznie zatwierdza lub odrzuca autor programu.
 5. Użytkownicy publikujący swoje prace w serwisie pozostają autorami tych prac, nie zrzekają się praw własności ani praw autorskich na żadnego z innych użytkowników ani autora. Dają jednak autorowi prawo do dystrybuowania tych prac w celu możliwości umieszczania ich na łamach portalu Elten.

II. Rejestracje

 1. Użytkownikiem Eltena może zostać każda osoba, która ukończyła trzynasty rok życia.
 2. Autor lub moderacja mogą nie udzielić zgody na rejestrację w szczególnych wypadkach, gdy rada starszych programu uzna, że osoba chcąca się zarejestrować nie ma prawa do dokonania tej czynności.
 3. W przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu, użytkownik może zostać pozbawiony (okresowo lub trwale) dostępu do swojego konta. Decyzję o tym podejmują moderatorzy lub autor.
 4. Podanie prawdziwego adresu e-mail jest obowiązkowe. W szczególnych wypadkach może on zostać użyty w celu weryfikacji tożsamości użytkownika.

III. Blogi i prywatne wiadomości

 1. Zarówno blogi, jak i prywatne wiadomości należą do użytkownika.
 2. Nie mniej jednak, za obrażanie społeczności poprzez wysyłanie do nieznanych ludzi masowych wiadomości o charakterze obraźliwym będzie karane.
 3. Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na blogach i w prywatnych wiadomościach.

IV. Forum

 1. Na forum należy przestrzegać zasad netykiety. Zabrania się wyzywania czy obrażania innych użytkowników, jak również nadużywania określeń uważanych powszechnie za wulgarne.
 2. Każdy na forum ma prawo do własnego zdania w danych kwestiach.
 3. Za utrzymanie porządku na forum odpowiadają moderatorzy, mając prawo do:
  • Ostrzegania użytkownika,
  • Usuwania wątków lub wpisów stojących w niezgodzie z niniejszym regulaminem,
  • Przenoszenia wpisów,
  • W szczególnych wypadkach, gdy uznana zostanie taka konieczność, edycji wpisów,
  • Pozbawiania użytkownika dostępu do jego konta.
 4. Moderatorzy mają prawo do edycji wpisów w ypadku:
  • Niecelowego ujawnienia danych prywatnych innych osób bez zgody tych osób, na wniosek osoby poszkodowanej,
  • W wypadku wątków o specyficznym sposobie lub zakresie wypowiedzi, w celu dostosowania wpisu do szablonu lub charakteru wątku.
 5. Użytkownik, umieszczając daną treść na forum, oświadcza, że ma prawo do jej publikacji.
 6. Na forum należy przestrzegać zasad ułatwiających łatwe przeglądanie wpisów, unikać mieszania tematów, zakładania ich na niewłaściwych forach lub tworzenia tematów odbiegających całkowicie od zadanego tytułu.

V. Rada starszych

 1. Użytkownik otrzymuje lub zostaje pozbawiony specjalnych praw przez autora programu.
 2. Należenie do rady starszych nie zwalnia z obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może otrzymać następujące tytuły w radzie starszych:
  • Betatester,
  • Moderator,
  • Tłumacz,
  • Administrator mediów,
  • Programista.
 4. W przypadku braku aktywności w programie lub w pełnionej funkcji, użytkownik zostaje pozbawiony członkowstwa w radzie.
 5. Niezależnie od rady starszych, użytkownicy mogą otrzymać tytuły specjalne, honorowe, za różnego rodzaju działalność. Tytuły te są nadawane w celu odznaczenia danego osiągnięcia użytkownika. O nadanie takiego tytułu dla siebie lub innych użytkowników może wnioskować każdy użytkownik.
 6. Lista tytułów specjalnych jest ustalana przez autora.
 7. Zabrania się nadużywania lub przekraczania swoich uprawnień w radzie starszych.

VI. Udostępniane pliki (w tym awatary)

 1. Za udostępniane przez siebie pliki odpowiedzialny jest każdy udostępniający je użytkownik.
 2. Zabrania się udostępniania materiałów szkodliwych lub potencjalnie niechcianego oprogramowania, jeśli nie jest charakter pliku podkreślony w nazwie, a plik nie jest wysyłany w celach analizy lub szkolenia.
 3. Zabrania się celowego wysyłania dużej ilości plików w celach wyczerpania miejsca na serwerze.

VII. Pozostałe

 1. W wypadku nie uwzględnienia danej sytuacji w tym regulaminie, decyzję o poprawności lub niepoprawności czynu podejmuje autor.
 2. Użytkownik korzystający z programu oświadcza, że zna i rozumie niniejszy regulamin.
 3. Dowolny użytkownik może zgłosić niejasność lub wątpliwość co do poprawności dowolnego punktu w niniejszym regulaminie.
 4. Autor ma prawo w każdej chwili zmienić lub anulować regulamin.


Nawigacja


Copyright (©) 2014-2019, Dawid Pieper